محیط زیست

محیط زیست برای پتروپاک

انرژی قابل اعتماد و قابل اطمینان برای پیشرفت انسان ضروری است. ضمنا همانند تمام فرایندهای صنعتی - توسعه انرژی شامل ریسک می شود. پتروپاک در هر مرحله از توسعه، ریسک را در نظر می گیرد . ما به طور مداوم برای کاهش اثرات زیست محیطی تلاش می کنیم. استانداردهای دقیق و شیوه های مناسب ما را درمسیری هدایت می کند تا بتوانیم نیازهای جوامعی را که در آن زندگی میکنیم،مورد توجه قرار دهیم.